Különös közzétételi lista

Intézményi adatok – Közzétételi lista

A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája

23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

a) a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

b) beiratkozásra meghatározott idő az éves munkatervben kerül meghatározásra; a fenntartó által engedélyezett osztályok: évfolyamonként alsó tagozaton 3 db, felső tagozaton 4 db osztály

c)  térítési díj, tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség: étkezés: Házirend XIII. Az étkezési díj befizetésének és visszafizetésének rendje; Étkezés megrendelése

d) fenntartói ellenőrzés, ÁSZ ellenőrzés, egyéb ellenőrzések nyilvános megállapításai

e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje: tanítási napokon 6-20 óráig
tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események és azok időpontjai az éves munkatervben olvashatók

f) pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai

g) szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program

(3) Az iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza

a) a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

b) a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége

c) az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei:

d) a tanulók le- és kimaradása, évfolyamismétlése – nincs kimaradó és évfolyamismétlő tanuló

e) érettségi vizsgák átlageredményei – nincs érettségiző tanulónk

f) tanórán kívüli egyéb foglalkozások: Szakkörök, előkészítők_2016/2017. tanév

g) a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

Pedagógiai program
3.7. A tanulók munkájának ellenőrzése
3.9. Az otthoni, a napközi, a tanulószobai felkészüléshez előírt feladatok

h) az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:

Pedagógiai program
3.10. A tanuló továbbhaladása
Házirend
XIV. Tanulmányok alatti vizsgák és helyi tantervi vizsgák

i) az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma: Létszám 2015/2016. tanév

Frissítés dátuma: 2017.07.19.


v1.0-alpha95